• Обратно
  • Действия
    v
Действие  Търси: find .    
Главен регистър за частна общинска собственост към: 18.11.2017 13:40:28 ч.
Акт N
Съставен на
Досие
Местонахождение
Вид и описание на имота
Данъчна оценка
Права за управление
Разпоредителни действия
Включен в търг.д-во
Актове за общ.имот
Заповед за отписване
Забележки
655009.11.20176550с.Добростан, Община Асеновград,Област Пловдив, местност "Ширната" поз.им.№ 21676.42.123 по кад.кПоземлен имот с кадастрален идентификатор 21676.42.123 (две едно шест седем шест. четиридесет и две.209.60 лв., съгласно удостоверение за данъчна оценка по чл.3, ал.2 от Прилож.№ 2 към ЗМДТ, изх.№ 660чл.12, ал.5 от ЗОС     
654909.11.20176549с.Косово, Община Асеновград, Област Пловдив, местност "Мосте" поз.им.№ 38799.27.70 по кад.картаПоземлен имот № 38799.27.70 (три осем седем девет девет.двадесет и седем.седемдесет) по кад.карта на4.40 лв., съгласно удостоверение за данъчна оценка по чл.3, ал.2 от Прилож.№ 2 към ЗМДТ, изх.№ 66010чл.12, ал.5 от ЗОС     
654809.11.20176548с.Косово, Община Асеновград, Област Пловдив, местност "Мосте" поз.им.№ 38799.27.69 по кад.картаПоземлен имот № 38799.27.69 (три осем седем девет девет.двадесет и седем.шестдесет и девет) по кад.к3.80 лв., съгласно удостоверение за данъчна оценка по чл.3, ал.2 от Прилож.№ 2 към ЗМДТ, изх.№ 66010чл.12, ал.5 от ЗОС     
654709.11.20176547с.Косово, Община Асеновград, Област Пловдив, местност "Мосте" поз.им.№ 38799.27.68 по кад.картаПоземлен имот № 38799.27.68 (три осем седем девет девет.двадесет и седем.шестдесет и осем) по кад.ка0.90 лв., съгласно удостоверение за данъчна оценка по чл.3, ал.2 от Прилож.№ 2 към ЗМДТ, изх.№ 66010чл.12, ал.5 от ЗОС     
654609.11.20176546с.Нови извор, Община Асеновград, Област Пловдив, местност "Балъкърда" поз.им.№ 32398.30.4 по кадПоземлен имот с кадастрален идентификатор 32398.30.4 (три две три девет осем.тридесет.четири) по ка143.00 лв., съгласно удостоверение за данъчна оценка по чл.3, ал.2 от Прилож.№ 2 към ЗМДТ, изх.№ 660чл.12, ал.5 от ЗОС     
Стр.: 1 - 1182 (5906 записа)Prev12341182Next v