• Обратно
  • Действия
    v
Действие  Търси: find .    
Главен регистър за частна общинска собственост към: 24.06.2018 16:00:15 ч.
Акт N
Съставен на
Досие
Местонахождение
Вид и описание на имота
Данъчна оценка
Права за управление
Разпоредителни действия
Включен в търг.д-во
Актове за общ.имот
Заповед за отписване
Забележки
665607.06.20186656гр. Асеновград, Област Пловдив, ж.к."Запад" ул."Книшжна фабрика" поз.имот № 00702.508.35 по кадасСамостоятелен обект в сграда с кад.№ 00702.508.35.1.1 (нула нула седем нула две.петстотин и осем.три5631.00 лв., съгласно удостоверение за данъчна оценка по чл.3, ал.2 от Прилож.№2 към ЗМДТ изх.№ 660чл.12, ал.5 от ЗОС     
665507.06.20186655гр. Асеновград, Област Пловдив, ж.к."Запад" ул."Книшжна фабрика" поз.имот № 00702.508.35 по кадасСамостоятелен обект в сграда с кад.№ 00702.508.35.1.2 (нула нула седем нула две.петстотин и осем.т5614.40 лв., съгласно удостоверение за данъчна оценка по чл.3, ал.2 от Прилож.№2 към ЗМДТ изх.№ 660чл.12, ал.5 от ЗОС     
665431.05.20186654с.Добростан, Община Асеновград,Област Пловдив, местност "Ширната" поз.им.№ 21676.45.65 по кад.каПоземлен имот с кадастрален идентификатор 21676.45.65 (две едно шест седем шест. четиридесет и пет.ш56.10 лв., съгласно удостоверение за данъчна оценка по чл.3, ал.2 от Прилож.№ 2 към ЗМДТ, изх.№ 6601чл.12, ал.5 от ЗОС     
665331.05.20186653с.Добростан, Община Асеновград,Област Пловдив, местност "Ширната" поз.им.№ 21676.45.64 по кад.каПоземлен имот с кадастрален идентификатор 21676.45.64 (две едно шест седем шест. четиридесет и пет.ш74.60 лв., съгласно удостоверение за данъчна оценка по чл.3, ал.2 от Прилож.№ 2 към ЗМДТ, изх.№ 6601чл.12, ал.5 от ЗОС     
665231.05.20186652с.Добростан, Община Асеновград,Област Пловдив, местност "Ширната" поз.им.№ 21676.45.45 по кад.каПоземлен имот с кадастрален идентификатор 21676.45.45 (две едно шест седем шест. четиридесет и пет.ч82.20 лв., съгласно удостоверение за данъчна оценка по чл.3, ал.2 от Прилож.№ 2 към ЗМДТ, изх.№ 6601чл.12, ал.5 от ЗОС     
Стр.: 1 - 1197 (5985 записа)Prev12341197Next v