• Обратно
  • Действия
    v
Търси: find .    
Регистър на разпоредителните сделки към: 21.05.2019 22:07:57 ч.
Сделка N
От дата
Акт N
Местонахождение
Вид и описание на имота
Дан.оценка 1
Дан.оценка 2
Пазарна цена
Оценка от ОбС
Крайна цена
Начин на разпореждане
Насрещна страна по сделката
Заповед за отписване
60914.01.20196773гр. Асеновград, Област Пловдив, ул."Гонда вода" поз.им.№ 00702.520.484 по кад.картаПоземлен имот с кадастрален идентификатор 00702.520.484 (нула нула седем нула две.петстотин и двадесет.четиристотин осемдесет и четири) по кад.карта на гр.Асеновград, незастроен, целият с площ от 66 кв.м (шестдесет и шест кв.м), с трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: високо застрояване (над 15м). (стар идентификатор - част от ПИ 00702.520.13) Имота попада в УПИ Х (десети римско) - 520.479 (петстотин и двадесет точка четиристотин седемдесет и девет), за жилищно застрояване, кв.246 (двеста четиридесет и шест) по ПУП на гр.Асеновград.928.10 лв.928.10 лв.2 640.00 лв.2 640.00 лв.2 640.00 лв.С окончателен договор за промяна на граници на урегулирани поземлени имоти по чл.15, ал.3 и 5 от ЗУТ по предварителен договор от 06.12.2018г и Решение 1650/21.11.2018г. на Общински съвет –Асеновград; „ХЕЛИУС ЛЕДЪР” EООД, ЕИК 115225395 с управител Мюмюн Юсеинов Мехмедовзап. 243/07.02.2019г
62426.03.20196772гр. Асеновград, Област Пловдив, ул."Гонда вода" поз.им.№ 00702.520.467 по кад.картаПоземлен имот с кадастрален идентификатор 00702.520.467 (нула нула седем нула две.петстотин и двадесет.четиристотин шестдесет и седем) по кад.карта на гр.Асеновград, незастроен, целият с площ от 24 кв.м (двадесет и четири кв.м), с трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: комплексно застрояване. (стар идентификатор - част от ПИ 00702.520.10) Имота попада в УПИ VІ (шести римско) - 5071 (пет хиляди седемдесет и едно), кв.246 (двеста четиридесет и шест) по ПУП на гр.Асеновград.337.50 лв.379.20 лв.800.00 лв.800.00 лв.796.00 лв.На основание §8 ал.2, т.1 от ЗУТ и Решение №1782/27.02.2019 г. на Общински съвет – Асеновград, взето на 56 редовно заседание с протокол 56/27.02.2019г., прилагане на регулациятаКРАСИМИРА ТОДОРОВА ТОПУЗОВА И ХРИСТО ЯНКОВ ТОПУЗОВзап. № 930 15.05.2019г.
62526.03.20196771гр. Асеновград, Област Пловдив, ул."Гонда вода" поз.им.№ 00702.520.469 по кад.картаПоземлен имот с кадастрален идентификатор 00702.520.469 (нула нула седем нула две.петстотин и двадесет.четиристотин шестдесет и девет) по кад.карта на гр.Асеновград, незастроен, целият с площ от 77 кв.м (седемдесет и седем кв.м), с трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване:комплексно застрояване. (стар идентификатор - част от ПИ 00702.520.10) Имота попада в УПИ VІ (шести римско) - 5071 (пет хиляди седемдесет и едно), кв.246 (двеста четиридесет и шест) по ПУП на гр.Асеновград.1 082.80 лв.1 216.60 лв.2 300.00 лв.2 300.00 лв.2 300.00 лв.На основание §8 ал.2, т.1 от ЗУТ и Решение №1782/27.02.2019 г. на Общински съвет – Асеновград, взето на 56 редовно заседание с протокол 56/27.02.2019г.,прилагане на регулациятаКРАСИМИРА ТОДОРОВА ТОПУЗОВА И ХРИСТО ЯНКОВ ТОПУЗОВ зап. № 930 /15.05.2019г
61107.01.20196746гр. Асеновград, Област Пловдив, поз.им.№ 00702.511.329 по кад.картаПоземлен имот с кадастрален идентификатор 00702.511.329 (нула нула седем нула две.петстотин и единадесет.триста двадесет и девет) по кад.карта на гр.Асеновград, незастроен, целият с площ от 13 кв.м (тринадесет кв.м), с трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди Имота попада в УПИ ІІІ (трети римско) - 5440 (пет хиляди четиристотин и четиридесет), кв.36 (тридесет и шести) по ПУП на гр.Асеновград.182.80 лв.182.80 лв.780.00 лв.780.00 лв.780.00 лв.На основание решение на Общински съвет - Асеновград N:1696/19.12.2018...... взето с протокол N51....чрез На основание чл.36, ал.1 от ЗОС чрез ликвидиране на съсобственост.ДИМКА ТОМОВА МАЛИНОВА, КРЪСТЬО АТАНАСОВ МАЛИНОВ, БОЖИДАР ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ, зап. № 245/07.02.2019г
62210.04.20196730гр. Асеновград, Област Пловдив, местност "Баира" поз.им.№ 00702.24.7 по кад.картаПоземлен имот с кадастрален идентификатор 00702.24.7 (нула нула седем нула две.двадесет и четири.седем) по кад.карта на гр. Асеновград, незастроен, целият с площ от 57 кв.м (петдесет и седем кв.м), с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, Х категория.0.70 лв.0.70 лв.230.00 лв.230.00 лв.230.00 лв.На основание решение на Общински съвет - Асеновград N:1787/27.02.2019...... взето с протокол N56....чрез На основание чл.35, ал.1 от ЗОС чрез публичен търг с явно наддаванеМария Борисова Гърбевазап. № 929/15.05.2019г.
Стр.: 1 - 141 (703 записа)Prev1234141Next v