• Обратно
  • Действия
    v
Търси: find .    
Регистър на разпоредителните сделки към: 18.11.2017 13:41:46 ч.
Сделка N
От дата
Акт N
Местонахождение
Вид и описание на имота
Дан.оценка 1
Дан.оценка 2
Пазарна цена
Оценка от ОбС
Крайна цена
Начин на разпореждане
Насрещна страна по сделката
Заповед за отписване
54729.09.20176457гр. Асеновград,Област Пловдив, ж.к.Запад, ул."Книжна фабрика", бл.ГНС, вх.А,ет.5, ап.11 поз.им.№ 00702.508.68 по кад.картаСамостоятелен обект в сграда с кадастрален идентификатор 00702.508.68.10.35 (нула нула седем нула две.петстотин и осем.шестдесет и осем.десет.тридесет и пет) по кад.карта на гр.Асеновград, с площ от 57.08 кв.м (петдесет и седем цяло нула осем кв.м), с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1(едно), заедно с прилежащи части - мазе № 11 (единадесет) с площ от 5.65 кв.м (пет цяло шестдесет и пет кв.м), таван № 11(единадесет) с площ от 9.11 кв.м (девет цяло и единадесет кв.м) и 2.008% ид.части (две цяло нула нула осем процента ид.части) от общите части на сградата. Самостоятелният обект се намира в сграда № 10 (десет), разположена в поземлен имот с идентификатор 00702.508.68.13 762.00 лв.13 762.00 лв.32 500.00 лв.32 500.00 лв.32 500.00 лв.чл.47 , ал.3 от ЗОС , решение № 1015/05.07.2017г за закупуване на общинско жилище от наемателГюлназ Неджипова Еминовазаповед № 1762/06.11.2017г.
54912.10.20176453гр. Асеновград,Област Пловдив, ул."Съгласие" поз.им.№ 00702.519.164 по кад.картаПоземлен имот № 00702.519.164 (нула нула седем нула две.петстотин и деветнадесет.сто шестдесет и четири) по кад.карта на гр.Асеновград, незастроен, целият с площ от 233 кв.м (двеста тридесет и три кв.м), с трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м). За имота е отреден УПИ ІV (четвърти римско) - 4989 (четири девет осем девет), кв.196 (сто деветдесет и шест) по ПУП нагр.Асеновград, одобрен през 1993г.6 532.20 лв.6 532.20 лв.16 900.00 лв.23 300.00 лв.67 300.00 лв.На основание решение на Общински съвет - Асеновград N:1011/05.07.2017...... взето с протокол N29....чрез На основание чл.35, ал.1 от ЗОС чрез публичен търг с явно наддаване"Запрянови -03", ООД ЕИК 115816551заповед № 1764/06.11.2017г.
53421.07.20176449с.Новаковно, Община Асеновград,Област Пловдив, ул."Оборище" поз.им.№ 51830.502.427 по кад.картаПоземлен имот № 51830.502.427 (пет едно осем три нула.петстотин и две.четиристотин двадесет и седем) по кад.карта на с.Новаково, Община Асеновград, незастроен, целият с площ от 51 кв.м (петдесет и един кв.м), с трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м). Поземленият имот попада в новообразуван УПИ ХІІ (дванадесети римско) -502.269 (петстотин и две точка двеста шестдесет и девет), кв.76 (седемдесет и шест) по ПУП на с.Новаково, одобрен със заповед № А-2088/2016г.108.90 лв.106.50 лв.700.00 лв.700.00 лв.700.00 лв.На основание решение на Общински съвет - Асеновград N:433/15,06.2016г ...... взето с протокол N13 на основание Предварителе и Окончателен договор по чл.15 от ЗУТ .Мария Иванова Владимирова - Каргиотакизап. за деактуване №998/05.07.2017г.
55007.11.20176448с.Конуш, Община Асеновград,Област Пловдив, ул."Освобождение" поз.им.№ 38385.211.254 по кад.карта42/938 идеални части (четиридесет и две върху деветстотин тридесет и осем ид.части) от поземлен имот № 38385.211.254 (три осем три осем пет.двеста и единадесет.двеста петдесет и четири) по кад.карта на с.Конуш, Община Асеновград, застроен, целият с площ от 938 кв.м (деветстотин тридесет и осем кв.м), с трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м). Идеалните части попадат в УПИ ХІІ (дванадесети римско) -337 (триста тридесет и седем), кв.41 (четиридесет и едно) по ПУП на с.Конуш, одобрен със заповеди № 1360,1361/26.04.1949г.110.90 лв.110.90 лв.500.00 лв.500.00 лв.500.00 лв.Прилагане на регулационния план по §8 от ЗУТЕлена Ангелова Чолаковазаповед № 1763/06.11.2017г.
52716.05.20176405с.Мулдава, Община Асеновград, Област Пловдив, ул."Царевец", поз.имот № 49309.28.506 по кадастралната картаПоземлен имот № 49309.28.506 (четири девет три нула девет. двадесет и осем.петстотин и шест) по кадастралната карта на с.Мулдава, незастроен, целият с площ от 7 кв.м (седем кв.м), с трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: За второстепенна улица. Имота попада в УПИ VІ (шести римско)-292 (двеста деветдесет и две), кв.34 (тридесет и четири) по регулационен план на с.Мулдава, одобрен със заповед № А-772/1988г.29.50 лв.29.50 лв.100.00 лв.0.00 лв.100.00 лв.На основание продажба по реда на чл.35 ал.4 от ЗОС и §8 ал.2, т.1 от ЗУТХалил Халилов КарагереновОтписан със заповед №А-706/11.05.2017г. на Кмета на Общината ,
Стр.: 1 - 126 (630 записа)Prev1234126Next v