• Обратно
  • Действия
    v
Търси: find .    
Регистър на разпоредителните сделки към: 25.09.2017 14:39:38 ч.
Сделка N
От дата
Акт N
Местонахождение
Вид и описание на имота
Дан.оценка 1
Дан.оценка 2
Пазарна цена
Оценка от ОбС
Крайна цена
Начин на разпореждане
Насрещна страна по сделката
Заповед за отписване
53421.07.20176449с.Новаковно, Община Асеновград,Област Пловдив, ул."Оборище" поз.им.№ 51830.502.427 по кад.картаПоземлен имот № 51830.502.427 (пет едно осем три нула.петстотин и две.четиристотин двадесет и седем) по кад.карта на с.Новаково, Община Асеновград, незастроен, целият с площ от 51 кв.м (петдесет и един кв.м), с трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м). Поземленият имот попада в новообразуван УПИ ХІІ (дванадесети римско) -502.269 (петстотин и две точка двеста шестдесет и девет), кв.76 (седемдесет и шест) по ПУП на с.Новаково, одобрен със заповед № А-2088/2016г.108.90 лв.106.50 лв.700.00 лв.700.00 лв.700.00 лв.На основание решение на Общински съвет - Асеновград N:433/15,06.2016г ...... взето с протокол N13 на основание Предварителе и Окончателен договор по чл.15 от ЗУТ .Мария Иванова Владимирова - Каргиотакизап. за деактуване №998/05.07.2017г.
52716.05.20176405с.Мулдава, Община Асеновград, Област Пловдив, ул."Царевец", поз.имот № 49309.28.506 по кадастралната картаПоземлен имот № 49309.28.506 (четири девет три нула девет. двадесет и осем.петстотин и шест) по кадастралната карта на с.Мулдава, незастроен, целият с площ от 7 кв.м (седем кв.м), с трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: За второстепенна улица. Имота попада в УПИ VІ (шести римско)-292 (двеста деветдесет и две), кв.34 (тридесет и четири) по регулационен план на с.Мулдава, одобрен със заповед № А-772/1988г.29.50 лв.29.50 лв.100.00 лв.0.00 лв.100.00 лв.На основание продажба по реда на чл.35 ал.4 от ЗОС и §8 ал.2, т.1 от ЗУТХалил Халилов КарагереновОтписан със заповед №А-706/11.05.2017г. на Кмета на Общината ,
51119.01.20176335гр. Асеновград, Област Пловдив, ул."Шести януари" поз.им.№ 00702.514.413 по кад.картаПоземлен имот с кадастрален идентификатор 00702.514.413 (нула нула седем нула две.петстотин и четиринадесет.четиристотин и тринадесет) по кад.карта на гр.Асеновград, застроен, целият с площ от 69 кв.м (шестдесет и девет кв.м), с трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м) (Стар идентификатор на имота: 00702.514.83) За имота е отреден УПИ Х (десети римско)-514,413 (петстотин и четиринадесет точка четиристотин и тринадесет), обществено обслужване, кв.87 (осемдесет и седем) по ПУП на гр.Асеновград.1 093.00 лв.1 552.50 лв.2 600.00 лв.0.00 лв.2 600.00 лв.На основание чл.35, ал.3 от ЗОС ЕТ "Сребро Евстатиев - Скорпио" бул. 115128035 представлявано от Сребро Евстатиевзап. № 69 /17.01.2017г
52127.02.20176334с.Горнослав,Община Асеновград, Област Пловдив, местност "Св.Христ" поз.имот № 16955.755.44 по кадастралната карта128/728 ид.части (сто двадесет и осем върху седемстотин двадесет и осем ид.ч.) от поземлен имот № 16955.755.44 (едно шест девет пет пет. седемстотин петдесет и пет.четиридесет и четири) по кад. карта на с.Горнослав, Община Асеновград, незастроен, целият с площ от 728 кв.м (седемстотин двадесет и осем кв.м), трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), VІ категория (стар идентификатор № 16955.28.199)19.76 лв.48.20 лв.740.00 лв.740.00 лв.740.00 лв.На основание решение на Общински съвет - Асеновград N:694/21.12.2016г.,изменено с решение 729/25.01.2017г взето с протоколи N21 и 22....чрез На основание чл.36, ал.1 от ЗОС чрез ликвидиране на съсобственост.Георги Райчев Райчевзап. № 278/27.02.2017г
52008.02.20176321с.Орешец, Община Асеновград, Област Пловдив, ул."Атанас Ташев" поз.им.№ 53761.100.348 по кад.картаПоземлен имот с кадастрален идентификатор 53761.100.348 (пет три седем шест едно.сто.триста четиридесет и осем) по кад.карта на с.Орешец, Община Асеновград, незастроен, целият с площ от 4 кв.м (четири кв.м), с трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м) (Стар идентификатор на имота: 53761.16.122, 53761.100.33) Имота попада в УПИ VІІІ (осми римско)-13 (тринадесет), кв.2 (две) по ПУП на с.Орешец, одобрен със заповед № 340/10.07.1964г.8.50 лв.8.50 лв.38.40 лв.0.00 лв.38.40 лв.§8 ал.2, т.1 от ЗУТ„АЙМАНТ” ЕООД, ЕИК 115818965, представлявано от Мария Петева Чакова, ЕГН 490408xxxxзаповед № 163/06.02.2017г
Стр.: 1 - 125 (623 записа)Prev1234125Next v