Главен регистър за публична общинска собственост Главен регистър за публична общинска собственост...
Главен регистър за частна общинска собственост Поддържа се регистър на актовете за частна общинска собственост...
Общински концесионен регистър Общински концесионен регистър...
Регистър на общинските предприятия Регистър на общинските предприятия...
Регистър за търговски дружества с общинско участие Регистър за търговски дружества с общинско участие...
Регистър за разпоредителни сделки Регистър за разпоредителни сделки...
Регистър на ЮЛНЦ в които участва общината Регистър на ЮЛНЦ в които участва общината...
Регистър на гражданските дружества в които участва общината Регистър на гражданските дружества в които участвва общината...
Изход от системата Прекратяване на текущата сесия с потребителя.